Rodo


Fundacja „Pro-Bono” OPP

Starowiejska 102, 08-110 Siedlce
KRS: 0000242731

NIP: 8212413248 REGON: 140298531

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych

przez

Fundację „Pro-Bono”

z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 102, 08-110 Siedlce

NIP: 8212413248, REGON: 140298531
KRS: 0000242731

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Fundacja „Pro-Bono” przetwarza Państwa dane osobowe m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko  pozyskane z zawartych umów oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa)  w celu prowadzenia działalności charytatywnej, nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz współpracy gospodarczej (tj. w szczególności usługi reklamy), realizacji obowiązków prawnych, prowadzenia działań marketingowych oraz informujących o bieżącej działalności Fundacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po zakończeniu współpracy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Fundacja „Pro-Bono” nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Fundacja powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym, świadczącym usługi księgowe oraz kurierskie i pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem przez Fundację „Pro-Bono” danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania danych (art. 16. RODO),
  4. usunięcia danych (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  6. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  8. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację „Pro-Bono” pochodzą z zawartych umów lub innych źródeł publicznie dostępnych m.in. ze stron internetowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Fundacją „Pro-Bono” zgodnie z poniższymi kontaktowymi:

Fundacja „Pro-Bono”

Starowiejska 102

08-110 Siedlce

e-mail: kontakt@fundacjaprobono.org
tel. 48 666 381 850

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).